top of page

ΚΕΑΟ: Έρχονται 300.000 “ραβασάκια” – Ποιους οφειλέτες αφορά


Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποστείλει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) 300.000 “ραβασάκια” σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του για το 2022.


Μέσω αυτών των ειδοποιητηρίων οι πολίτες θα ενημερώνονται από το Κέντρο για τις δυνατότητες διακανονισμού των οφειλών τους σε 12μήνες, εάν όμως δεν διευθετήσουν τα κέρδη τους εντός των 3 μηνών τότε το ΚΕAO θα ενεργοποιεί τις διαδικασίες των αναγκαστικών μέτρων. Ενώ προτεραιότητα για τη λήψη μέτρων αναμένεται να δοθεί στις πρόσφατες οφειλές που έχουν την πιο υψηλή εισπραξιμότητα.

Τι προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2022 κινείται σε 4 άξονες δράσεων και έχει ως στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών και την αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι κυριότεροι άξονες δράσεις προβλέπουν διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών καθώς και εντατικοποίηση των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύξηση εσόδων, ενώ οι άλλοι δύο άξονες δράσης προβλέπουν αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομής καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ. Με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ έμφαση δίνεται στον εντοπισμό και την καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του συστήματος είσπραξης καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών.

Άξονας 1 Στο πλαίσιο του Άξονα 1 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Καθημερινή παρακολούθηση των εντάξεων νέων οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.

 • Συστηματική διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων Μητρώου Οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο)

 • Καταγραφή προδιαγραφών για τη δημιουργία ροής ενημέρωσης του μητρώου του Κ.Ε.Α.Ο. με τις μεταβολές στοιχείων που καταχωρούνται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μεταβολές στοιχείων μητρώου μη μισθωτών ασφαλισμένων)

 • Εφαρμογή διαδικασιών για τον διαχωρισμό των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας

 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της μεθοδολογίας Triage για τους οφειλέτες με συνολική οφειλή στο Κ.Ε.Α.Ο. άνω των 300.000 ευρώ

 • Άξονας 2 Στο πλαίσιο του Άξονα 2 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Παραγωγή μηνιαίων αναφορών ελέγχου σχετικά με τις απώλειες ρυθμίσεων για όλους τους τύπους ρύθμισης

 • Εντατικοποίηση της διαδικασίας αποστολής των Ατομικών Ειδοποιήσεων

 • Διαχείριση υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020, καθώς των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.4469/2017

 • Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεις σύμφωνα με τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, καθώς και το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ.

 • Υλοποίηση ρύθμισης οφειλών προς ΕΔΟΕΑΠ μετά από αποστολή αρχείο από τον ΕΔΟΕΑΠ (Ν.4816/2021 και 4837/2021)

 • Επικαιροποίηση των οδηγιών και των συχνών ερωτήσεων που αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την ένταξη σε ρύθμιση

 • Εξαγωγή αρχείων στόχευσης για την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

 • Προσαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών για την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων

 • Εντατικοποίηση της κεντρικής παρακολούθησης της διαδικασίας είσπραξης των αδρανών εκπλειστηριασμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

 • Τήρηση στοχοθεσίας για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο. και εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων

 • Εφαρμογή διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ.

 • Συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για συγκεκριμένους οφειλέτες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας

Άξονας 3 Στο πλαίσιο του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Υλοποίηση όλων των βελτιώσεων που έχουν σχεδιαστεί στο λογισμικό του Ο.Π.Σ., ολοκλήρωση ελέγχων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

 • Υλοποίηση νέας διαδικασίας πρόσβασης/ταυτοποίησης των οφειλετών – ασφαλισμένων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

 • Ολοκλήρωση των δράσεων αναβάθμισης της υποδομής του Κ.Ε.Α.Ο.

 • Υποστήριξη διαλειτουργικότητας, ηλεκτρονικής ανταλλαγής και συνεκμετάλλευσης δεδομένων με άλλους φορείς

 • Παροχή υποστήριξης χρηστών / περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. σε θέματα που άπτονται της χρήσης του Υποσυστήματος Καθυστερούμενων Εισφορών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ (helpdesk)

 • Υποστήριξη contact center οφειλετών για θέματα που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. μέσω πολλαπλών καναλιών (e-mail, τηλεφωνικά, γραμμή εξυπηρέτησης 1555 κλπ.)

 • Προτροπή των οφειλετών, με κάθε πρόσφορο μέσο, για εγγραφή και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

 • Άξονας 4 Στο πλαίσιο του Άξονα 4 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων του Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προβλεπόμενες θέσεις

 • Συνεχής παρακολούθηση της κατανομής των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Υπηρεσίες

 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό του Κ.Ε.Α.Ο.

 • Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2022

 • Επεξεργασία, ανάλυση και σύνταξη αναφορών σχετικά με την διαχείριση των οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. (εισπράξεις, ρυθμίσεις, λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης)

 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου

 • Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης σε τριμηνιαία βάση

 • Παρακολούθηση σε τριμηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page